Administration

Kvalitetssäkrad administration av tjänstepensioner och stiftelser.

Systemstöd

Webbaserade molntjänster för dig som sköter administrationen själv.

Specialisttjänster

När du behöver kompetens som bara experter kan ge dig.

Kommun och landsting – ingen sänkning av tjänstepensionen 2018

Tjänstepensionen kommer inte att sänkas 2018. Den kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som 2017 för de allra flesta pensionärer. Du som redan har fått för låg tjänstepension utbetald kompenseras för det retroaktivt med start senast i april.

Om din tidigare arbetsgivare har bytt pensionsadministratör till Skandia under våren 2018 kommer den retroaktiva kompensationen att betalas ut senast i juni.

Pensionärer med äldre tjänstepensioner råkade ut för en sänkning av pensionen i januari, på grund av oväntade effekter av ett pensionsavtal som undertecknades år 2002. Eftersom sänkningen stred mot avtalets syfte har parterna inom avtalsområdet enats om att arbetsgivarna ska kompensera dem som fick sin pension sänkt på grund av detta.

För att något liknande inte ska inträffa i framtiden kommer parterna nu att förhandla fram en ny överenskommelse som ska gälla från och med 2019, för de anställda födda 1953 och tidigare som omfattas av äldre tjänstepensionsavtal

Här kan du läsa mer: https://www.skandia.se/nyttpensionsbelopp